Det uhyggelige i individ, kultur og samfunn

Arrangementsinformasjon

100 års markering av Sigmund Freuds essay «Det Uhyggelige» fra 1919 

I anledning av at det er 100 år siden Sigmund Freud utga essayet ”Das Unheimliche/Det Uhyggelige” inviterer Norsk psykoanalytisk forening til et åpent, tverrfaglig seminar for å belyse tekstens aktualitet i vår tid.  

Freud skrev ”Det Uhyggelige” i etterkant av første verdenskrig, og selv om teksten er en litterær studie er det vanskelig å ikke lese den i sammenheng med den uhyggen som fulgte av krigens enorme ødeleggelser.

Gjennom en lesning av E.T.A Hoffmanns ”Djevelens eliksirer” (1815) og «Sandmannen» (1816) gir Freud en fengslende analyse av den formen for uhygge som kan vekkes til live i møte med uklare grenser; der skillet mellom hva som er levende/dødt - kjent/ukjent – hyggelig/uhyggelig – er tvetydig, og kan frembringe en ubestemmelig, angstfylt stemning. Freud beskriver det uhyggelige som en følelse av at noe fortrolig og velkjent vender seg om til noe fremmed og skremmende. I slike tilstander kan grensen mellom det bevisste og det ubevisste bli utydelig.
For et kort øyeblikk destabiliseres følelsen av identitet og sammenheng, og vi etterlates med en fornemmelse av fremmedhet – som når vi helt plutselig gripes av den karakteristiske opplevelsen déjà vu.

I studien av det uhyggelige sirkler Freud inn dobbeltgjengermotivet som særlig betydningsfullt, men teksten belyser også flere vesentlige temaer som kastrasjonsangsten, det fortrengtes tilbakekomst og det ubevisstes gåtefulle natur. 

Seminaret vil bestå av foredrag som fokuserer på ulike sider ved ”Det Uhyggelige”, og viser noe av tekstens fortsatte betydning og relevans for forståelsen av enkeltmenneske, kulturen og samfunnet vi lever i. Seminaret vil også ha et klinisk fokus, hvor forståelsen av menneskelig lidelse knyttes opp til Freuds tenkning om dobbeltgjengermotivet og hvordan ”det uhyggelige” i dag kan virke forstyrrende på måter som kan være vanskelig å overskue. Det vil også være foredrag basert på personlige erfaringer sett i lys av Freuds tekst, samt ulike kulturelle og litterære innslag.


freud
uncanny
detuhyggelige
psykoanalyse